Хамтран ажиллах

Баннер

Байрлал Үнэ ₮/Өдрөөр/ Десктоп Мобайл Тайлбар
А1 200,000 + +
А2 150,000 + +
А3 150,000 + +
А4 100,000 + + Бүх мэдээ хэсэгт байрлана

Нийтлэл

Төрөл Үнэ ₮ Тайлбар
Ярилцлага 1,200,000
Нийтлэл 600,000
Төлбөртэй мэдээ 300,000
Топ мэдээ байрлал 1 500,000 Хугацаа 24 цаг
Топ мэдээ байрлал 2-4 350,000 Хугацаа 8 цаг
Онцлох мэдээ 250,000 Хугацаа 12 цаг
Event ивээн тэтгэх 1,000,000 Хугацаа: эвент дуустал